X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
اصلاح باطن
قالب وبلاگ

می فرمایند زن ملکه ی خانه است اگر زن خانه اصلاح شود تمام اهل خانه اصلاح می شوند .حقیقتا اگر تنها مرد خانه دیندار شود دین تا دروازه ی  خانه می آید ولی در خانه داخل نمی شود  ولی اگر زن خانه دیندار شود دین به خانه وارد می شود . بعضی اعمال هستند که اگر در زندگی زن بیایند زن نزد الله تعالی وبندگان الله تعالی قیمتی وبا ارزش می شود . یک زن نیک از هفتاد اولیاء الله افضل تر است . و این زن نیکوکار ذریعه ی هدایت تمام عالم می شود .

می فرمایند زن ملکه ی خانه است اگر زن خانه اصلاح شود تمام اهل خانه اصلاح می شوند .حقیقتا اگر تنها مرد خانه دیندار شود دین تا دروازه ی  خانه می آید ولی در خانه داخل نمی شود  ولی اگر زن خانه دیندار شود دین به خانه وارد می شود . بعضی اعمال هستند که اگر در زندگی زن بیایند زن نزد الله تعالی وبندگان الله تعالی قیمتی وبا ارزش می شود . یک زن نیک از هفتاد اولیاء الله افضل تر است . و این زن نیکوکار ذریعه ی هدایت تمام عالم می شود .

ومحنت دین فقط کار مردها نیست بلکه زنها هم در قبال دین الله تعالی مسئول هستند وصحابیات وقتی ایمان میآوردند کار دعوت ومحنت دین را شروع می کردند .اولین کسی که ایمان آورد حضرت خدیجه رضی الله عنها بود و او نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم را تسلّی می دادند و قبل از همه حضرت خدیجه دعوت دادن را شروع کرده که بذریعه دعوت ومحنت او حضرت سمیّه ایمان آوردند ودر راه الله تعالی مشقت های زیادی برداشت کردند . و اولین شهید اسلام هم زن بود حضرت سمیّه اولین کسی بود که در راه الله تعالی به شهادت رسید و حضرت خنساء بچه های خود را ترغیب می داد وهر چهار بچّه ی خود را آماده کرد ودر راه الله تعالی فرستاد وهر چهار بچّه اش شهید شدند و زنی پیش رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آمده بچه ی شیر خواره اش را برای قربان کردن پیش کرد لذا تمام زن های صحابه برای غلبه ی دین اسلام قربانی می دادند وتقاضا های خود را قربان می کردند واگرمرد تنها محنت دین را بکند و زن وبچه ها برای دنیا تلاش کنند ومحنت دین را رها کنند زنده کردن اعمال در منزل بسیار مشکل می شود . هر زمانی که در محنت دین زن هم همدوش مرده محنت بکنند وبا مردها همکاری بکنند وصبر اختیار بکنند الله تعالی دین را زنده می کند . حضرت ابراهیم محنت دین را می کرد و حضرت هاجره همدوش ابراهیم علیه السلام قربانی می داد الله تعالی از نسل آنها هزاران نبی را پیدا کرد و حضرت هاجره در صفا ومروه قربانی داد الله تعالی را این قدر پسند شد که تا قیامت این عمل او را بر مسلمانان فرض قرار داد .وقتی که رسول اکرم از ازواج مطهرات سوال کرد که شما دین را می خواهید یا دنیا را آنها دین را بر دنیا فوقیت داده ودین را اختیار کردند . ولی وقتی که در کار دین زنها با مردها همکاری نکنند دین زنده نمی شود  حضرت نوح نهصدوپنجاه سال محنت کرد ولی زنش  همکاری نمی کرد امتّش خیلی کم بودند .

لذا الله تعالی جنت را برای مرد ها وزنها درست کرده باید هردو هم محنت بکنند و اگر یک زن به جهنّم رفت چهار مرد را به جهنم می برد  1  پدر خودرا  2- برادر خود را  3  شوهر خود را   4  فرزند خود را


مذاکره هشت عمل مستورات در منزل


می فرمایند زن ملکه ی خانه است اگر زن خانه اصلاح شود تمام اهل خانه اصلاح می شوند .حقیقتا اگر تنها مرد خانه دیندار شود دین تا دروازه ی  خانه می آید ولی در خانه داخل نمی شود  ولی اگر زن خانه دیندار شود دین به خانه وارد می شود . بعضی اعمال هستند که اگر در زندگی زن بیایند زن نزد الله تعالی وبندگان الله تعالی قیمتی وبا ارزش می شود . یک زن نیک از هفتاد اولیاء الله افضل تر است . و این زن نیکوکار ذریعه ی هدایت تمام عالم می شود .

ومحنت دین فقط کار مردها نیست بلکه زنها هم در قبال دین الله تعالی مسئول هستند وصحابیات وقتی ایمان میآوردند کار دعوت ومحنت دین را شروع می کردند .اولین کسی که ایمان آورد حضرت خدیجه رضی الله عنها بود و او نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم را تسلّی می دادند و قبل از همه حضرت خدیجه دعوت دادن را شروع کرده که بذریعه دعوت ومحنت او حضرت سمیّه ایمان آوردند ودر راه الله تعالی مشقت های زیادی برداشت کردند . و اولین شهید اسلام هم زن بود حضرت سمیّه اولین کسی بود که در راه الله تعالی به شهادت رسید و حضرت خنساء بچه های خود را ترغیب می داد وهر چهار بچّه ی خود را آماده کرد ودر راه الله تعالی فرستاد وهر چهار بچّه اش شهید شدند و زنی پیش رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آمده بچه ی شیر خواره اش را برای قربان کردن پیش کرد لذا تمام زن های صحابه برای غلبه ی دین اسلام قربانی می دادند وتقاضا های خود را قربان می کردند واگرمرد تنها محنت دین را بکند و زن وبچه ها برای دنیا تلاش کنند ومحنت دین را رها کنند زنده کردن اعمال در منزل بسیار مشکل می شود . هر زمانی که در محنت دین زن هم همدوش مرده محنت بکنند وبا مردها همکاری بکنند وصبر اختیار بکنند الله تعالی دین را زنده می کند . حضرت ابراهیم محنت دین را می کرد و حضرت هاجره همدوش ابراهیم علیه السلام قربانی می داد الله تعالی از نسل آنها هزاران نبی را پیدا کرد و حضرت هاجره در صفا ومروه قربانی داد الله تعالی را این قدر پسند شد که تا قیامت این عمل او را بر مسلمانان فرض قرار داد .وقتی که رسول اکرم از ازواج مطهرات سوال کرد که شما دین را می خواهید یا دنیا را آنها دین را بر دنیا فوقیت داده ودین را اختیار کردند . ولی وقتی که در کار دین زنها با مردها همکاری نکنند دین زنده نمی شود  حضرت نوح نهصدوپنجاه سال محنت کرد ولی زنش  همکاری نمی کرد امتّش خیلی کم بودند .

لذا الله تعالی جنت را برای مرد ها وزنها درست کرده باید هردو هم محنت بکنند و اگر یک زن به جهنّم رفت چهار مرد را به جهنم می برد  1 پدر خودرا  2- برادر خود را  3 شوهر خود را   4 فرزند خود را

1 حضرت سعد بن ابی وقّاص رصی الله عنه می فرماید : رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند : سه چیز برای خوشبختی فرزندان آدم هستند وسه چیز برای بدبختی او . آن سه چیزی که برای خوشبختی او هستند (الف) زن نیکوکار (ب) منزل ورهایشگاه مناسب و آرام  (ج ) سواری نیک و خوب          وآن  سه چیزی که برای بدبختی او هستند  (الف ) زن بی دین ( ب ) منزل بد امن و بد (ج) سواری بد  ( مسند احمد . باب الترغیب فی النکاح )

2 حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه می فرماید رسول اکرم صلّی الله علیه و سلم فرمودند : دنیا تمام برای انسان چیز فایده مندی است و در دنیا بهترین سامان زن نیکوکار است . ( مسلم . باب خیر متاع الدنیا )

3 رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند : هر زنی که پنج وقت نماز خود را ادا نماید و روزه رمضان را بگیرد . و شرمگاه خود را حفاظت کند واز شوهر خود اطاعت کند هر هشت دروازه جنت برایش باز کرده می شوند از هر دری که دلش می خواهد وارد جنت شود . ( مسند احمد 1 / 191 )

4 سیدنا ابو هریرۀ رضی الله عنه می فرماید رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند : اگر من کسی را به به سجده کسی حکم می کردم پس زنان را دستور می دادم تا شوهران خود را سجده کنند . ( ترمذی . باب ماجآء فی حقّ الزّوج علی المرأۀ )

5 حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله تعالی عنه می فرماید رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند : الله تعالی با نظر رحمت به طرف زنی که ناشکری شوهرش را می کند نگاه هم نمی کند . ( رواه الحاکم . 2 / 190 )

6 حضرت ابوهریره رضی الله عنه می فرماید رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند : بهترین زن آن زنی است که وقتی شوهر به طرف او نگاه کند شوهرش را خوش بکند ووقتی که به او حکمی بکند از او اطاعت بنماید ووقتی به سفر می رود وغایب می شود غیرت خود ومال شوهر را خوب حفاظت بکند .  ( مستدرک حاکم . 2682 )

7 حضرت ابوهریره رضی الله عنه می فرماید رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند : وقتی که شوهر از زنش ناراض می شود وشب را می گذراند تا صبح فرشته ها آن زن را لعنت می کنند . ( بخاری . باب اذا قال احدکم امین )

8 رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند : سه گروه هستند که نماز آنها از سزشان بالاتر نمی رود (الف) غلامی که از آقای خود فرار بکندتازمانی که برگردد   (ب) زنی که شب را صبح کند وشوهرش از او ناراض باشد تا اورا راضی کند  ( ج ) امامی که مقتدی ها از او ناراض باشند واو را ناپسند بکنند . ( ابوداوود . 1722  - مسند احمد 5 /218 )

 

 

اولین عمل : دعوت الی الله


برای هر زن ضروری است که در خانه ی خود محنت رسول الله صلی الله علیه وسلم را زنده کند و مقصد اورا مقصد خود بداند یعنی زن در خانه هر کاری انجام می دهد به این نیت انجام بدهد که من مقصد رسول الله صلی الله علیه وسلم را زنده می کنم  مثلا لباس های افراد خانواده را می شوید به این نیت بشوید که این لباس ها را می شویم تا شوهر یا فرزند من می پوشد ودر راه الله تعالی تشکیل می شود و محنت دین را انجام می دهد یا اگر زن غذا درست می کند به این نیت که این غذا را مهمان ها می خورند ودر راه الله تعالی محنت می کنند و مهمان های زن را دعوت داده بزرگی الله تعالی را با آنها مذاکره بکنند .

در اسلام اولین کسی که بعد از نبی اکرم(ص) کار دعوت را کرده است زنی بود . حضرت خدیجه(رضی الله عنها) حضرت سمیه را دعوت داد و اسلام آورد دعوت یکی از بزرگترین مسـئولیت هایی است که در اسلام فضیلت زیادی دارد .

1 - موسی (ع) به بارگاه الله تعالی عرض کرد یا الله من مردم را بطرف تو دعوت می دهم به من چه می رسد فرمود به ازای هر حرف ثواب یکسال عبادت را به تو می دهم .

2 - حضور اکرم (ص)به حضرت علی فرمودند اگر یک نفر به ذریعه ی  توالله تعالی هدایت بدهد   برای تو از شتر های سرخ بهتر است .

3 - حضوراکرم (ص) فرمودند : الله تعالی سر سبز و شاداب بکند زندگی آن  امتی را که حدیثی را از احادیث من بشنود و به دیگران برساند.

4 - مفهوم حدیث است که یک صبح ویک  شام در راه الله از دنیا و هرچه در دنیا است افضل تر است.
5 - وقتی که یوسف علیه السلام خزانه دار شد اعلام کرد که مردم بیایند و گندم ببرند یک نفر چهار بار گندم گرفت حضرت یوسف فرمودند :تو چند بار می گیری آن شخص گفت : اگر تو می دانستی که من چه کسی هستم به من از اینها هم بیشتر می دادی پرسید تو کی هستی؟ گفت من کسی هستم که وقتی به تو تهمت زدند من پاکی تو را بیان کردم یوسف علیه السلام  خوش شدند کلید انبار را به او دادند الله تعالی فرمودند : اگر کسی را مرا تعریف بکند و پاکی مرا بیان بکند من هم کلید  خزانه های زمین و آسمان را به آنها می دهم .

زنان در خانه بهتر میتوانند کار دعوت و تبلیغ را انجام بدهند .همیشه ا یمانیات را برای بچه های خود مذاکره بکنند و در خانه مذاکره و حلقه ایمانیات را قائم کنند و اگر همسایه ای یا کسی به خانه ی آنها می آید او را دعوت بدهند اگر آشپزی می کنند به همین نیت درست بکند که از این غذایی که من درست می کنم هیچ چیزی نمی شود بلکه الله تعالی گرسنگی را بر طرف می کند .

الله تعالی تعالی داعی است که انسانها را به طرف جنت و اعمال دعوت میدهد.

انبیاءدر هر زمانی که آمده اند و کار دعوت را انجام داده اند و اگر ما هم کار دعوت را انجام بدهیم طاقت انبیاء با ما هم همراه می شود .

از دعوت کمر شیطان می شکند همانطور که از صدای اذان شیطان هوا  خارج می کند و بر سرش خاک می ریزد و فرار می کند .

در قیامت به کسی نامه ی اعمالش نشان داده می شود که می گویداین مال من نیست این اعمال را انجام نداده ام الله تعالی می فرماید :یر اثر دعوت تو چقدر آدم نمازی شده اند وحج  کرده اند و

روزه گرفته اند بصورت کامل ثواب آنها در نامه ی اعمال تو نوشته شده است .

هر زنی که در راه الله تعالی می رود و دعوت می دهد و چقدر که   به ذریعه ی دعوت او به طرف اعمال می آیند در روز قیامت این زن امام آنها می شود و به جنت داخل می شوند .

هر کس دعوت می دهد الله تعالی او را هدایت می دهد . از دعوت در وجود انسان جذبه ی دین پیدا می شود . غلط یقین از قلب خارج می شود وصحیح یقین جای آن را می گیرد . عمل دعوت نور است که در دل انسان نور پیدا می شود .

پس هر زن حداقل در خانه اش روزانه پنج بار با افراد خانواده ویا همسایگانی  که پیش او می آیند مذاکره دعوت را بدهد


دومین عمل : نماز


برای هر زن ضروری است که عمل نماز را در خانه ی خود زنده کند وقتی زن در باره نماز جماعت شوهر و بچه هایش فکر می کند وآنها را ترغیب می دهد در خانه او را ثواب نماز جماعت می رسد و زن باید در اول وقت نماز بخواند و نماز خواندن در اول وقت را مهم بداند وزنهای دیگری هم که به خانه ی او می آیند دعوت بدهد تا  همه ی زنها در اول وقت نماز بخوانند .

 حضرت رابعه عدویه رحمه الله عنها وقتی که شب می شد وضو می کرد و خوشبو می زد واز شوهرش می پرسید آیا تو به من نیاز داری  ؟ اگر او می گفت که نه ! تا صبح به نماز می ایستاد .ودر اول شب به این صورت مناجات می کرد که : ای الله مردم همه خوابیدند ستاره ها در آسمان ظاهر شدند و شاهان دنیا دروازه های خود را بسته اند ولی دروازه تو هیچوقت بسته نمی شود پس مرا ببخش . بعد برای نماز بلند می شد و می گفت یا الله به عزت و جلال تو قسم تا زمانی که زنده هستم هر شب تا صبح جلوی تو می ایستم و عبادت تو را می کنم .( قابل رشک خواتین )

در بحر ین زنی بود به نام منفیه بنت ابی طارق وقتی که شب فرا می رسید خوش می شد ومی گفت شاباش سردار مومنان آمده است بعد لباس عبادت خود را تن می کرد وکمر خود را می بست وبه نماز می ایستاد و مانند تنه ی درخت تا صبح عبادت می کرد .ور.ز را هم تا نماز عصر عبادت می کرد بعد از عصر کمی استراحت می کرد اقوامش می گفتند اگر شبها کمی استراحت بکنی برای سلامتی بدن تو خوب است می گفت :به خدا قسم تا من زنده هستم شبها را نمی خوابم و آنرا به عبادت می گذرانم  . ( روضۀ الصّالحات )

 

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند امت من در روز قیامت بر اثر سفیدی جای و ضوء شناخته می شوند یعنی دست وچا وصورتشان سفید ودرخشان می شوند

1 - حضرت عقبه بن عامر رضی الله عنه می فرماید رسول اکرم صلی الله رعلیه وسلم فرمودند : هرکسی که خوب وضوء می کند وبا توجه الی الله دورکعت نماز می خواند برای او جنت واجب می شود .

2 حضرت معاذ بن حبل رضی الله عنه می فرماید رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند آیامن شما را  سر اسلام وستون اسلام وبلندی اسلام با خبر نکنم ؟ رسول مقبوی صلی الله علیه وسلم فرمودند : سر اسلام این است که شما خود را به الله تعالی ورسولش تسلیم بکنید یعنی در مقابل احکامات الله و سنت رسول سر تسلیم خم کنید و آنها را بجا بیاورید . بعد فرمود ستون اسلام نماز است و بلندی اسلام جهاد است ( رواه الترمذی . باب ماجاء ان الحیا من الایمان )

3 سیدنا عباده بن صامت رضی الله عنه می فرماید رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند : الله تعالی پنج وقت نماز را فرض قرار داده پس هر کس خوب و ضوء بگیرد وبا خضوع وخشوع نماز بخواند و رکوع و سجده آنرا خوب انجام بدهد وعده الله تعالی است که او را ببخشد . ( رواه ابو داوود . باب المحافظۀ علی الصلوۀ )

4 حضرت ابو قتادۀ رضی الله عنه می گوید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند : خداوند متعال فرمود من پنج نماز بر امت تو فرض کرده ام وعهد بسته ام که هر کس این پنج نماز را ر اوقات آنها بخواند اورا وارد بهشت خواهم کرد و هر کس به انجام آنها اهتمام نکند هیچ عهدی نسبت به او ندارم . ( فضایل اعمال . باب اهمیت و فضایل نماز  )

5 پیامبر اکرم (ص ) فرمود ند : قبل از هر چیز نماز بر امت من فرض گردید ودر روز قیامت نیز قبل از هر چیز از نماز سوال خواهد شد .

6 پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند : در باره نماز از الله تعالی بترسید . در باره نماز از الله تعالی بترسید  . در باره نماز از الله تعالی بترسید.

7 - میان آدمی و شرک نماز حایل است

8 نماز نشان اسلام است و هر کس با فراغ دل  و در اوقات نماز بخواند مومن است .

9 نماز ستون دین است

11 نماز پهره شیطان را سیاه می کند .

12 نماز نور مومن است .

13 سجده گاهها را خداوند بر جهنم حرام کرده است .

14 نماز کلید بهشت است .

15 اهمیت نماز در دین مانند اهمیت سر بر بدن است .

16 - پسندیده ترین عمل نزد الله تعالی نمازی است که بر وقت خوانده شود 

17 - بهترین نماز ، نماز نیمه شب است ولی خوانندگان آن کم هستند .

18 نماز نور دل است هر کس می خواهد دلش را نورانی کند با نماز آنرا نورانی کند .

19 هر کس دو رکعت نماز در تنهایی طوری بخواند که بجز الله و فرشتگان او را نبینند پروانه نجات از دوزخ به او می رسد .

20 هنگامی که آدمی برای نماز می ایستد دروازه های بهشت باز می شوند و پرده های میان او والله تعالی برداشته می شوند .


عمل سوم  : تلاوت قرآن


زن باید در خانه هر کاری را با یاد الله تعالی انجام بدهد . هرزنی که با یاد الله تعالی غذا درست می کند آن غذا نور می شود وهر کس آن غذا را بخورد در دل آن هم نور می شود وبچه ها فرمانبردار می شوند . هر زنی که با یاد الله تعالی اتاق را جارو می زند الله تعالی به او ثواب جارو زدن خانه ی کعبه را به او عطا می کند .بذریعه ی ذکر الله تعالی انسان را از بیماریهای زیادی مثل غیبت ،دروغ ، بدی ، تهمت ، حسد، کبر ، عجب بدگمانی حفاظت می کند .

همینطور هر زن در خانه تلاوت قرآن را با اهتمام پایبندی کند چونکه تلاوت قرآن برای تلاوت کننده در روز قیامت شفاعت می شود و ما باید توسط نور تلاوت قرآن دلهای خود را منور بکنیم .

1 حضرت عثمان رضی الله عنه روایت کرده است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند : بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد وبه دیگران یاد بدهد . ( رواه البخاری وابوداوود والترمذی  )

2 حضرت عمر رضی الله تعالی عنه می فرماید رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که : خداوند متعال بوسیله قرآن ملتهایی را رشد وترقی عنایت می فرماید و ملت هایی را خوار وزبون می کند .

3 حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله تعالی عنه می فرماید رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند : روزقیامت به صاحب قرآن گفته می شود قرآن را بخوان وبه درجات والای بهشت بالا برو وبا ترتیل وآهستگی بخوان همچنان که در دنیا با ترتیل می خواندی  مقام و منزلت تو در جایی  است که هنگام خواندن آخرین آیه به آنجا برسی . ( رواه احمد والترمذی وابو داوود والنسایی  )

4 حضرت عطاء رحمه الله می گوید این فرموده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به من رسیده که : هر کس در اغاز روز سوره یاسین را بخواند تمام حاجت های او در آن روز برآورده می شوند . ( رواه الدارمی )

5 عبدالله بن مسعود رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت می کند که : هر کس هر شب سوره واقعه را بخواند هیچگاه با فقر وفاقه روبرو نمی شود . ( رواه البیهقی فی شعب الایمان )

6 حضرت ابو هریره رضی الله عنه از رسول خدا صلی الله علیه وسلم روایت می کند  که : سوره ای در قرآن با سی آیه وجود دارد که خواننده خود را سفارش می کند تا اینکه مورد مغفرت قرار می گیرد وآن سوره تبارک اللذی است . ( رواه احمد )

7 حضرت ابو هریره رضی الله عنه می فرماید رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند : هر کس ده آیت در شبی تلاوت کند از غافلان به حساب نم باید . ( رواه الحاکم )

ودر کنار تلاوت قرآن هر زن در هر روز تسبیحات را تکمیل کند یعنی در هر روز صبح وشام صدبار

سُبحَانَ الله وَالحَمدُلله ولَاإلَهَ إلَّاالله وَللهُ أَکبَرلَاحَولَ وَلاقُوَّۀَ إلابِاالله العَلِیِّ العَظِیمِ

وصد صد مرتبه درود شریف

وصد صد مرتبه استغفار : أَستَغفِرُالله رَبِّی مِن کُلِّ ذَنبٍ وَأَتُوبُ إِلَیهِ

ودر بقیه اوقات همیشه به ذکر کردن مشغول باشد در هر کاری که انجام می دهد اگر دستش به کار مشغول است زبانش به ذکر الله تعالی مشغول باشد اگر جارو می زند وزبانش در یاد الله تعالی باشد یعنی با ذکر جارو بزند ثواب جارو زدن خانه کعبه به او می رسد چه فضیلت بزرگی است در خانه خود نشسته است وثواب جارو کردن خانه کعبه را حاصل می کند واگر غذا ددر ست می کند وزبانش به یاد الله تعالی باشد الله تعالی در آن غذا برکت نازل میکند و آن غذا پر از نور می شود وهر کس آنرا بخورد در دلش نور پیدا شده توفیق عبادت بیشتر می شود .

1 حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه می فرماید رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند : هیچ عملی به اندازه ذکر ویاد الله آدمی را از عذاب قبر نجات نمی دهد . ( رواه امام مالک )  

2 حضرت ابو هریره رضی الله عنه می فرماید رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند : الله تعالی ارشاد فرمودند : بعد از نماز صبح وعصر کمی مرا یاد کن من در میان این دو وقت تو را کافی خواهم بود .(اخرجه احمد )

3 ذکر شیطان را دور می کند وقدرت شیطان را می شکند .

4 ذکر وسیله خوشنودی الله تعالی است .

5 ذکرغم واندیشه را از دل دور می کند .

6 ذکر چهره ودل را نورانی می کند .

7 ذکر در دل سرور وشادی پیدا می کند .

8 ذکربه شخص ذاکر لباس هیبت وحلاوت می پوشاند .

9 ذکر محبت اله تعالی را در دل پیدا می کند .

10 ذکر دروازه معرفت الله تعالی را پیدا می کند .

11 از ذکر مراقبه حاصل می شود وانسان را به مقام احسان می رساند .

12 ذکر وسیله تذکره بنده در بارگاه الله تعالی می شود .

13 ذکر خطاها ولغزش ها را محو و پاک می کند .

14 ذکر وسیله نجات از عذاب الله تعالی است .

 15 ذکردر روز قیامت از  حسرت وافسوس آدمی را محفوظ می دارد .

16 براثرذکر زبان انسان از غیبت،سخن چینی ،دروغ ، بدگویی ، تهمت وبیهوده گویی محفوظ می ماند .

17 از ذکر الله تعالی در بهشت درخت کاشته می شود .

18 ذکر قلب خفته آدمی را بیدار می کند واز غفلت دور می کند .

19 ذکر قساوت وسختی دل را از بین می برد .

20 شخص ذاکر موردرحمت الله تعالی ودعای فرشتگان قرارمی گیرد .

عمل چهارم: تربیت اولاد


هر زن باید بچه های خود را مطابق احکامات الله تعالی و سنت های رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تربیت کند . هر بچه نزد پدر ومادر از جانب الله تعالی امانت است وقیامت باید در مورد بچه ها جوابگو باشیم . به همین خاطر بچه ها باید تربیت دینی بشوند .وقتی تربیت بچه زیر نظر شریعت اسلامی می شود بچه وقتی بزرگ می شود در معاشره واجتماع انسان قیمتی وبا شخصیتی می شود .وبرای والدین خود صدقه ی جاریه می گردد . ولی اگر بچه ها تربیت اسلامی نشوند برای اجتماع و تمام دنیا سبب نقصان می گردند لذا ما وظیفه داریم این گل های اجتماع را خوب تربیت کنیم تا خوشبوی آنها به تمام عالم برسد .چونکه هر عمل داعی دین به تمام دنیا اثر می کند .

هر زمانی که مادرها احساس مسئولیت نموده وبرای تربیت بچه های خود وقت گذاشته اندو بر اساس شریعت مقدس اسلام بنی تربیت اولاد خود را نهاده اند انسان هایی در دنیا ظهور کرده اند که دنیا را تغییر داده اند مثلا مادر حضرت شیخ بختیار کاکی رحمه الله تصمیم گرفت که یقین بچه اش را درست کند وهر روز بچه از مدرسه بر می گشت به او می گفت همه موجودات را الله تعالی رزق می دهد لذا شما دو رکعت نماز بخوان و دعا کن الله تعالی تو را رزق می دهد وبچه نماز می خواند ودعا می کرد وبعد از دعا در آشپزخانه می گشت و غذایی را که مادرش مخفی کرده بود می خورد روزی مادر شیخ بختیار کاکی برای کاری بیرون رفته بود . وقتی متوجه شد که بچه به خانه برگشته بود وپریشان خود را به خانه رساند دید که بچه اش خوابیده است اورا بیدار کرد وپرسید گرسنه نیستی گفت نه گفت غذا خوردی گفت بله مادرش پرسید از کجا ؟ گفت از مدرسه برگشتم ونماز خواندم ودعا کردم وبعد غذایی را که الله تعالی برایم مخفی کرده بود پیدا کرده خوردم ولی غذای امروز از غذاهای روز های قبل خیلی خوشمزه تر بود مادران دلسوز همیشه در فکر تربیت صحیح فرزندان خود هستند ویا مادر شیخ عبدالقادر گیلانی همیشه سفارش می کرد که دروغ نگویی روزی مادرش چند سکه گوشه چادر او بست وروانه تحصیل علم نمود در راه دزدان به قافله زدند و همه مال و منال قافله را ربودند وکسی از دزدان به عبدالقادر که بچه ای بود پرسید بچه جان تو چی داری گفت چند تا سکه دارم وقتی تفتیشش کردند دیدند که براستی سکه دارد او را پیش رئیس خود بردند ورئیس قافله دزدان از او پرسید بچه جان کسی به تو مشکوک نبود پس چرا پولهایت را نمایان کردی گفت چون مادرم به من سفارش کرده که دروغ نگویم دزدان توبه کردند وبرگشتند لذا هر مادری سعی کند بچه اش را بر اساس شریعت مقدس اسلام تربیت نماید وقتی هر فرد جامعه اصلاح شود خود جامعه خود بخود اصلاح می شود .

 حضرت انس رضی الله عنه می فرماید ر سول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند : هر کس دو یا سه دختر ویا خواهر خود را پرورش و تربیت نماید تا اینکه وفات کرده یا ازدواج کنند در جنت مانند دو انگشت به من نزدیک خواهند بود ورسول الله صلی الله علیه وسلم دو انگشت خود را به هم چسباند واشاره کرد . ( صحیح ابن حبّان 448 )

 حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه می فرماید رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند : هر کس سه دختر خود را پرورش کرد وبه آنها ادب یاد داد وآنها را ازدواج داد وبا آنها خوش اخلاق بود جنّت برایش واجب است . ( صحیح الترغیب والترهیب باب الرغیب فی النفقۀ علی الزوجۀ والعیال )

 سیدنا عمرو بن شعیب از پدرش نقل کرده  می فرماید رسول الله صلی اله علیه وسلم فرمودند : وقتی بچه های  تان هفت ساله شدند آنها را به نماز حکم کنید . ووقتی که ده ساله شدند بر ترک نماز آنها را تنبیه کنید . ( کتاب البخاری . باب ما جآء ان الأعمال باالنیّۀ والحسبۀ )

عمل پنجم سادگی 

الله تعالی سادگی را پسند می کند و یکی از پسندیده ترین  سنت های آنحضرت صلی الله علیه وسلم می باشد لذا ما باید در زندگی خود سادگی بیاوریم زندگی که در آن سادگی باشد و از تکلفات وزیده روی های بیهوده دور باشد شیرین می شود وبین زن و مرد محبت بیشتر می شود ورسول اکرم صلی الله علیه وسلم به اصحاب خود همین درس را می داد به حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمود ای عبدالله در دنیا مانند یک مسافر ومانند کسی که در راهی می رود زندگی کن . پس ما هم در این دنیا مسافر هستیم و زندگی چند روزه دنیا را با سادگی بگذرانیم دنیا جای خوش گذرانی نیست رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که حضرت معاذ بن جبل رضی اله عنه را به یمن فرستادند نصیحت کرده فرمودند . إِیَّاکَ وَالتَّنَعُّمَ فَإِنَّ عِبَادَاللهِ لَیسُوْا بِاالمُتَنَعِّمِینَ ای معاذ از خوشگذرانی پرهیز کن چونکه بنده الله خوشگذرانی نمی کند .
[ جمعه 5 فروردین‌ماه سال 1390 ] [ 12:50 ب.ظ ] [ معاذ ] [ نظرات (0) ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

آمار سایت
تعداد بازدید ها: 31371